Train de trainer

Inhoud

Deze cursus bevat alle elementen en onderdelen van de kennisbasis voor het vak bewegingsonderwijs zoals landelijk geformuleerd. Maar het biedt méér dan alleen de kennisbasis: het voorziet in specifieke kennis waarover iedereen dient te beschikken die op een verantwoorde manier lessen bewegingsonderwijs aan kleuters wil verzorgen. De inhoud van deze tweedaagse cursus is gebaseerd op het boek 'Bewegingsonderwijs met kleuters, van kennisbasis tot basiskennis' dat medio maart verschijnt.

De inhoud van deze tweedaagse cursus is gebaseerd op het boek (klik hier voor het boek)
'Bewegingsonderwijs met kleuters, van kennisbasis tot basiskennis' dat medio maart verschijnt.

Dagdeel 1

Tijdens dit dagdeel worden de eerste vijf hoofdstukken aan de orde gesteld. Het gaat over:

Het belang bewegingsonderwijs met kleuters waarbij aandacht voor de legitimatie van het vak en de relatie tussen motorische en totale ontwikkeling.

2. Een goede les bewegingsonderwijs met kleuters gaat over de criteria waaraan een goede les dient te voldoen. U krijgt negen concrete criteria, verdeeld over belevings-, bewegingsaspecten en organisatorische aspecten, waaraan een goede les dient te voldoen.

3. De LEER-kracht van de leerkracht gaat over de specifieke aandacht voor specifieke competenties en mogelijkheden van de leerkracht tot het beïnvloeden van het bewegingsgedrag

4. Bij de LEER-kracht van het kind wordt specifiek aandacht besteed aan de ‘kracht’ van het kleuterbrein in relatie tot wat het nodig heeft voor een goede - motorische – ontwikkeling.

5. In het kernhoofdstuk - motorisch didactisch leermodel - wordt een didactisch leermodel geschetst waarmee het plannen van de lessen en de didactische keuzen met betrekking tot de diverse bewegingsactiviteiten effectief kan worden vormgegeven

 

Dagdeel 2

Tijdens dit tweede dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:

6. Wat brengt een kleuter mee in relatie tot het effectief kunnen verwerven van motorische (basis)vaardigheden?

7. U krijgt een overzicht over de (on)mogelijkheden van motorisch leren; welke vormen – impliciet en expliciet – er zijn en op welke momenten in een motorisch leerproces een specifiek vorm en instructiewijze het meest effectief kan worden ingezet. Aandacht wordt ook besteed aan de innige relatie tussen ‘learn en teach’.

8. In leerlijnen bewegingsonderwijs met kleuters wordt heel concreet ingegaan op de verschillende leerlijnen en bewegingsthema’s zoals geformuleerd door het SLO. Ingegaan wordt op de consequenties voor de praktijk van het bewegingsonderwijs en hoe er binnen bewegingssituaties effectief vorm en inhoud aan kan worden gegeven. Uiteraard is er ruimschoots aandacht voor de ‘opbouw en volgorde’ binnen de verschillende activiteiten en leerlijnen.

9. In het bewegingsonderwijs in de organisatie gaat het over bewegingsonderwijs met kleuters gezien vanuit het perspectief van de organisatie van de school. Het is de verantwoordelijkheid van de directie van de school, in goede samenspraak met alle leerkrachten, dat het speellokaal en de inrichting ervan op orde is en de regels met betrekking tot het gebruik daarvan worden nageleefd en dat er een goede jaarplanning ligt.

10. Bewegen in de brede context heeft een speciale plaats omdat het verder gaat dat alleen het bewegingsonderwijs met de kleuters. Ook de andere groepen krijgen aandacht in deze specifieke context. Er wordt specifiek gekeken naar de doorlopende lijnen van groepen 1,2 en de overgang naar de groepen 3 en 4 en de mogelijkheden hiervan effectief gebruik te maken.

Doel

Leerkrachten meer handvatten en inzicht geven in het op een verantwoorde en kwalitatieve manier inhoud te geven aan bewegingslessen met kleuters.

In de praktijk van een speellokaal wordt aan de slag gegaan met verschillende bewegingsactiviteiten waardoor de theorie van het boek in de praktijk handen en voeten krijgt.

Doelgroep

Leerkrachten die bewegingsonderwijs geven aan de groepen 1 en 2.

Het is een praktische cursus voor handelingsgerichte leerkrachten die hun leerlingen 'meer' willen bieden op het gebied van bewegen en het onderwijs in het bewegen. Inhoud Het is een cursus van twee dagdelen gericht op het aanreiken van meer en concrete handvatten aan groepsleerkrachten om op een verantwoorde en kwalitatieve wijze invulling te geven aan bewegingslessen aan de kleutergroepen.

Kosten

De deelnamekosten voor deze cursus bedragen 195 euro per persoon inclusief het boek ‘bewegingsonderwijs kleuters’ ter waarde van 54,95, consumpties en een cursusmap.


Duur

Twee dagdelen van 3,5 uur met een pauze.

Aantal deelnemers

Het minimale aantal deelnemers voor deze praktische en handelingsgerichte cursus is – in verband met de intensieve uitwisseling van ideeën en verschillende praktijksituaties –12 en maximaal 24.

Certificaat

Deelnemers ontvangen het certificaat ‘Bewegingsonderwijs met kleuters, van kennisbasis tot basiskennis.’

De cursus is opgenomen in en geregistreerd bij het RegisterLeraar en gewaardeerd met 10 RU.


Impressies van de cursus